Nhà thi đấu quốc tế Reinsdorf

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Giờ 1
07:30 – 08:10

Giờ thứ 2
08:10 – 08:50

Nghỉ sân
08:50 – 09:15

Giờ thứ 3
09:15 – 09:55

Tạm dừng
09:55 – 10:00

Giờ thứ 4
10:00 – 10:40

Giờ thứ 5
10:40 – 11:20

Tạm dừng
11:20 – 11:30

Giờ thứ 6
11:30 – 12:10

Giờ thứ 7
12:10 – 12:50

Nghỉ trưa
12:50 – 13:25

Giờ thứ 8
13:25 – 14:05

Giờ thứ 9
14:05 – 14:45

Thay đổi phòng
14:45 – 14:50

Giờ thứ 10
14:50 – 15:30

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.